سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

دانشجویان برق دانشگاه خمینی شهر

     آنس ها عبارات پرکاربردی در برق هستند که در محاسبات ترانس ها ، طراحی خطوط ،انتخاب عایق های مناسب از آنها استفاده می شود و به طور کلی هر مداری در صنعت برق به آنها وابسته است و بدون آن ها برق بی معنی است، اما متاسفانه حتی بسیاری از کارشناسان این صنعت با آنها آشنایی ندارند یا آنها را به جای هم به کار می برند همین موضوع ما را بر آن وا داشت تا توضیحی کوتاه در مورد آنها بدهیم.

 

Rرزیستانس : رزیستانس درواقع همان مقاومت اهمی است که واحد اندازه گیری آن اهم  ? است و با سمبل R نشان داده می شود.

 

Lاندوکتانس: اندوکتانس همان حالت سلفی است که در پیچه ها ، ترانسفورماتورها و ماشین های القایی پرکاربرد هستند . واحد اندازه گیری آن هانری H است و با سمبل  L نشان داده می شوند  .

 

 

Cکاپاسیتانس : کاپاسیتانس همان حالت خازنی است که در خطوط انتقال بلند ، مخصوصا خطوط بلند بدون بار کار برد دارند و موجب افزایش ولتاژ ناخواسته می شوند . واحد اندازه گیری آن فاراد  F است و با سمبل نشان C داده می شوند.

 

 

 XLراکتانس سلفی : راکتانس از نوع سلفی به رابطه ی زیر گفته  می شود و واحد اندازه گیری آن اهم است

 XL= JXL

 

XCراکتانس خازنی : راکتانس خازنی به رابطه ی زیرگفته می شود و واحد آن هم اهم است .

 XC=1/JWC

( درواقع راکتانس حالت فازوری اندوکتانس و کاپاسیتانس است )

 

 

امپدانس امپدانس یک حالت فازوری  است و به صورت عدد مختلط ( حقیقی و موهومی ) نمایش داده می شود و واحد آن اهم است و ممکن است متشکل از حالت اندوکتانسی ، رزیستانسی، کاپاسیتانسی یا مجموع رزیستانسی و دوتای دیگر باشد .

Z=R+JX

 

 ادمیتانس : ادمیتانس عکس امپدانس بوده و واحد اندازه گیری آن مهو یا مو یا رسانایی می باشد .

( باید دقت شود که باید در معکوس کردن امپدانس جزء حقیقی و موهومی باهم معکوس شود نه به طور جزء به جزء )

Y=G+JB

 

 کندوکتانس به بخش حقیقی ادمیتانس گفته می شود که با G نمایش می دهند و و واحد آن مهو است

 

 

سوسپتانس به بخش موهومی ادمیتانس گفته می شود که با Bنمایش می دهند و واحد آن مهو است .

 

 

 

 رولکتانس : رولکتانس مقاومت مغناطیسی یا به عبارتی نفوذ پذیری مغناطیسی است .  

 

R=Ni/Q=l/Aµ


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی