سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

دانشجویان برق دانشگاه خمینی شهر


 

اینترلاک اینترلاک به معنای قفل درونی و چفت وبست است که به دو نوع زیر ، تقسیم بندی می شود:  اینترلاک الکتریکی و اینترلاک مکانیکی.در پستهای فشار قوی ، تعدادی از کلید زنی ها به ترکیب و حالات تجهیزات پست، بستگی داشته و نیاز به یکسری کلید زنی های ترتیبی دارند . برای ورود یا خروج صحیح تجهیزات در مدار و دسترسی پرسنل تعمیر و نگهداری تجهیزات به اینترلاکهای مناسب، نیاز می باشد تا بدین ترتیب از کلیدزنی غیر مجاز در پست جلوگیری بعمل آمده و ایمنی پرسنل برای دسترسی به پست، تضمین گردد.سلامت پرسنل در طول بهره برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات و باز و بست کلید و سکسیونر باید تضمین شود. مبحث اینترلاک در ارتباط با کنترل پست و پرسنل تعمیر و نگهداری مطرح شده و در طول طراحی پستهای فشار قوی، در نظر گرفته می شود. با استفاده از اینترلاکهای مناسب، می توان احتمال خطای ناشی از اشتباه شخصی را به حداقل رسانده و تجهیزات مورد نظر را حفاظت نمود و به عملکرد صحیح کلیدها و سکسیونرها دست یافت.اینترلاکهای الکتریکی، توسط بکارگیری کنتاکتهای کمکی تجهیزات که نشاندهندة حالت آنها می باشند ، انجام می گیرند . ادغام این کنتاکتها در مدار فرمان تجهیزات مورد نظر ، از وقوع کلیدزنی نامناسب جلوگیری می نماید.اینترلاک مکانیکی ، با قرار دادن ضامن (که می تواند دسته یا هندل عمل دهنده باشد) درون مکانیزم مکانیکی دستگاه و قفل کردن آن حاصل می‌شود.روشهای اینترلاکمنطق اینترلاک برای ترتیب صحیح کلیدزنی سکسیونرها و کلیدها به دو طریق انجام‌می گیرد. یک روش استفاده از رله ها و روش دیگر بکارگیری کامپیوتر است. انتخاب بین دو روش به پیچیدگی سیستم و قابلیتهای حفاظت و کنترل پست بستگی دارد که توسط طراح برگزیده می شود. سیستمهای متکی بر کامپیوتراز سیستمهای کامپیوتری،می‌توان هم به‌عنوان مونیتورینگ سیستم و هم به‌عنوان اینترلاک عملیاتی، استفاده نمود. دراین صورت، کامپیوتر اپراتور را آگاه می سازد که آیا بستن یک کلید یا سکسیونر صحیح است یا خیر و در صورتی‌که کامپیوتر بصورت عملیاتی بکار رود، از عمل کردن نامطلوب کلید یا سکسیونر جلوگیری می کند.در سیستمهای کامپیوتری از دو کامپیوتر بعنوان اصلی و آماده به خدمت،  بهره گرفته می شود تا از نقطه نظر قابلیت اعتماد کامل شده و میانگین زمان بین خطا(MTBF )،در این سیستم بیش از چند سال باشد. این سیستم همچنین اجازه می دهد که تعداد کلیدهای تحت نظارت بدون نیاز به تغییر نرم افزار،  افزایش یابد.دورنمای استفاده از کامپیوتر در اینترلاکهای پست، ایجاد ترکیبهای اینترلاک کامل و کنترل از راه دور است که نیاز به پانل میمیک کامل همراه با سوئیچ دیسکریپنسی را، بر طرف نماید.استفاده از رله ها در اینترلاکاینترلاک بین تجهیزات توسط کنتاکتهای کمکی و ترکیبات آنها در مدار عمل کننده کلید یا سکسیونر، انجام می گیرد. بنابراین یک کلید یا سکسیونر، زمانی عمل می کند که کنتاکتهای کمکی کلیدها یا سکسیونرهای دیگر در شرایطی باشند که اجازه شروع را بدهند. بدین ترتیب، حالت باز یا بسته بودن یک کلید، از چگونگی وضعیت کنتاکت کمکی آن مشخص می گردد.در پستهای فشار قوی، اینترلاکهای مختلفی بکارمی روند که تعدادی از آنها در اکثر پستها مشترک است. برای فراهم آوردن اینترلاک مناسب در پست بخصوص، تعدادی از این ترکیبهای پایه در هم ادغام شده و نیازمندی پست را برآورده می کند.   در طراحی ترکیبهای ترکیبهای مختلف اینترلاک ، فرضیات و موارد زیرمورد توجه قرار می گیرد:سکسیونرها توانایی وصل یا قطع جریانهای خازنی به جز خطوط هوایی و بانکهای خازنی را دارند.سکسیونرها ظرفیت وصل یا قطع ندارند.سکسیونرها توانایی وصل یا قطع جریانهای مغناطیس کنندگی ترانسفورماتورها را ندارند.سکسیونرها توانایی دشارژ کردن بانکهای خازنی را ندارند.سکسیونر زمین تغییر حالت نمی دهد مگر اینکه مداری که سکسیونر بر روی آن نصب شده است، از تمام منابع تغذیه ایزوله شده باشد.(برای زمین کردن از رله ولتاژ صفر سه فاز بهره گرفته می شود.)چنانچه سکسیونر زمین مربوط به سکسیونر خط بسته باشد،سکسیونر خط نباید عمل نماید.بازکردن کلید آزاد است.بستن کلید از اطاق کنترل پس از بسته شدن سکسیونرهای طرفین آن امکان‌پذیر است.کلید سمتLV ترانسفورماتور، پس از اطمینان از بسته شدن کلیدHV و چک سنکرونیزم بسته می شود.فرمان دستی باز شدن کلید از اتاق کنترل زمانی صادر می شود که سکسیونرهای دو طرف کلید بسته باشند.(بجز در شرایط تعمیر و نگهداری).کلید فشار قوی از محوطه پست بسته نخواهد شد،مگر اینکه سکسیونر های مربوطه باز باشند.فرمان بسته شدن کلید قدرت از اتاق کنترل،درصورت بسته بودن سکسیونر دو طرف،مجاز می باشد.(بجز در شرایط تعمیر و نگهداری).اینترلاکهای عملیاتی،بسته به شرایط و ترکیب تجهیزات پست در نظر گرفته       می شود.اینترلاکهای فوق، از طریق کنتاکتهای کمکی تجهیزات پست مثل کلیدها و سکسیونرها و... تهیه شده و در مدار فرمان وصل کلیدها و قطع و وصل سکسیونرها، ادغام می شوند تا ترتیب کلیدزنی مناسب فراهم شود. اینترلاک تعمیر و نگهداری:کلیه کلیدها و سکسیونرها و سکسیونرهای زمین باید دارای اینترلاک صحیح باشند تا از عملکرد غیر مطلوب جلوگیری بعمل آید . اینترلاک کردن، عملیاتی متناسب با عملکرد و کلیدزنی در سیستم است و مجموعه ای از کلیدزنی های مناسب را انتخاب می نماید.   در اینترلاک کردن تعمیر و نگهداری، تعدادی کلیدزنی برای امنیت تجهیزات و پرسنل فراهم می شود.این نوع اینترلاک با ایمنی پرسنل و تجهیزات سر و کار دارد. چنانچه پرسنل تعمیر و نگهداری بخواهد بر روی نقطه ای در پست کار کند، شرایط زیر باید فراهم شود:این نقطه از تمام منابع تغذیه جدا گردد.چک شود که از منابع تغذیه ایزوله شده است.تجهیزات تحت بررسی پرسنل، زمین شود.چک شود که زمین کردن با موفقیت انجام شده است.اجازه کار کردن را صادر نماید.این سیستم اطمینان می دهد که تمام سکسیونرها و سوئیچهای زمین عمل کرده و سپس دسترسی پرسنل به تجهیزات را مجاز می داند.شرایط فوق، اصول اینترلاک برای تعمیر و نگهداری کلیه تجهیزات پست را تعیین می کند.برای تعمیر و نگهداری کلید باید اینترلاکهای زیر برقرار باشد: با انتخاب موقعیت تعمیر درکلید (Maintenance)توسط پرسنل، باید از ارسال فرمان وصل از راه دور جلوگیری گردد.سکسیونرهای دو طرف کلید باید باز شده و کلید زمین شود.سکسیونرهای دو طرف کلید باید با کنتاکت تعمیر و نگهداری کلید اینترلاک داشته و فرمان وصل نگیرند.برای تعمیر و نگهداری سکسیونر باید اینترلاکهای زیر در نظر گرفته شود:سکسیونر در زمان تعمیر باید باز شده و سکسیونر زمین آن وصل گردد و طرف دیگر سکسیونر نیز باید با روشهای مختلف، در محل  زمین گردد.فرمان بستن سکسیونر باید با سکسیونر زمین در حالت بسته،علاوه بر اینترلاک مکانیکی،   دارای اینترلاک الکتریکی هم باشد، تا از راه دور نیز عمل نکند.مثالبه نمونه اینترلاک‌‌های زیر توجه نمایید :· اینترلاک‌‌الکتریکی‌‌بین‌سکسیونرارت‌سرکابل‌ورودی ??Kvاز ترانسفورماتور‌ و بریکرهای??Kvو400Kv همان‌ترانس،به‌این‌ترتیب است که تا موقعی که دو بریکر یاد شده درحالت قطع نباشد , اجازه بستن به سکسیونر زمین سرکابل ??KV داده نمی شود.ضمناً تازمانیکه سرکابل ورودی ??KV زمین باشد بریکرهای ??KVو KV 400فرمان وصل قبول نمی‌کنند. · در پستهایی که سکسیونر بای پاس(Bay Pass) دارند،تازمانیکه کلید باس سکشن(کلیدی که ارتباط بین دو قسمت باسبار را برقرار می‌کند)،‌وصل نباشد،سکسیونر  بای‌پاس،اجاز? باز و بسته شدن ندارد. همچنین کلید باس سکشن نیز با سکسیونرهای‌طرفینش،اینترلاک دارد و بالعکس.·درپستهای kv 20/63 ؛ تا زمانی که بریکرهای 63 کیلو ولت باسبار،قطع نباشند،اجازه‌بستن‌ویا‌‌‌‌بازکردن‌سکسیونرباس‌سکشن‌داده‌نمی‌شود.· اینترلاک سکسیونر زمین باسبار 20 کیلو ولت : در صورتی به سکسیونر زمین باسبار20کیلوولت،‌اجازه‌بسته‌شدن‌داده‌می‌شودکه‌کلیه‌بریکرهای‌همان‌باس(خروجی ‌ها،ورودی‌هاوباس‌کوپلر)قطع‌باشند.· اینترلاک‌کلیدهای400ولتAC: اینترلاک الکتریکی بین دو بریکر 400 ولت ترانسهای کمکی(مصرف داخلی)، بدین ترتیب است که همیشه فقط یک بریکر می‌تواند در حالت وصل باشد.اینترلاک‌های‌ الکتریکی در پست Kv230/400 چهلستون اصفهان، به شرح زیر می‌باشد؛    الف)قسمت 230 کیلوولت:v   سکسیونرهای ارت هرخط، با سکسیونر سرخط همان خط، بدین صورت که؛ سکسیونر ارت خط، در صورتی بسته و یا  باز می‌شود که سکسیونر سرخط، باز باشد .v   سکسیونر سرخط با کلید خط و سکسیونر ارت خط، بدین صورت که؛ سکسیونر سرخط در صورتی باز می‌شود که کلید خط قطع باشد و همچنین در صورتی بسته می‌شود که کلید خط قطع بوده و سکسیونر ارت خط نیز، باز باشد.v   کلیدخط با‌ سکسیونر سرخط و یکی از سکسیونرهای متصل به باس‌بار(سکسیونری که کلیدو در نتیجه خط را، به یکی از باس‌بار‌ها متصل می‌کند)، بدین صورت که؛ زمانی کلید از اتاق فرمان، وصل می‌شودکه سکسیونر های یاد شده ، بسته باشندو زمانی کلید از محوطه بسته می‌شود(شرایط نت[1][1]) که سکسونرهای مذکور باز باشند. 

نکته: شرایط عمومی‌همه‌ی ‌‌کلیدهای قدرت :نخست اینکه‌برای باز کردن کلید،اینترلاکی وجود ندارد. دوم اینکه، تمامی کلیدهای 400و230 کیلوولت برای بسته شدن نیاز به چک سنکرون دارند ودر صورتی که این رله بای‌پاس نشده باشد، این موضوع را نیز می‌توان به عنوان یک نوع اینترلاک تلقی نمود.موضوع دیگر اینکه بستن کلید در محوطه فقط با شرط باز بودن سکسونرهای مربوطه امکان‌پذیر است(یکی از دلایل آن عدم امکان چک نمودن شرایط سنکرون بودن در محوطه می‌باشد) و موضوع آخر اینکه در بعضی از پستها، [مثل پستهای کژولکس]، امکان قطع نمودن کلید از اتاق فرمان، در شرایطی که سکسیونرهای مرتبط با آن باز باشد، وجود دارد (مثال: در موقع تعمیرات، کلید را قطع و سکسیونرهایش را باز می‌کنیم، حال کلید را از محوطه و در شرایط باز بودن سکسیونرهایش،وصل کرده و آنرا در حالت ریموت قرار می‌دهیم) ولی در برخی دیگر از پستها، مثل پست چهلستون، این مساله تعریف نشده است.v   کلید ورودی به باس‌بار Kv 230، با یکی ازسکسیونرهای باس‌بار و سکسیونر ترانس، بدین صورت که؛ این کلید در صورتی فرمان وصل خواهد گرفت که سکسیونر ترانس و یکی از سکسیونرهای متصل به باس بار Kv230، بسته شده‌باشند. همچنین تا این کلید قطع نشود ،سکسیونر متصل به باس بار Kv230،  باز و یا بسته، نخواهد شد.v   کلید کوپلاژ بین باس‌بارهای Kv230 ، با سکسونرهای طرفینش،بدین صورت که تا این سکسونرها بسته نشوند،کلید فرمان وصل نخواهد گرفت و همچنین تااین‌کلیدقطع‌نشود،این‌سکسیونرها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازویابسته،نخواهندشد. ب) قسمت 400 کیلوولت: در حال حاضرسیستم پست چهلستون در قسمت 400 کیلوولت،بصورت یک‌ونیم کلیدی ناقص می‌باشد، بطوری‌که هر خط توسط یک کلید به باس‌بار 91 و بوسیلة کلید دیگری به باس‌بار92، متصل است.v   وضعیت‌اینترلاک سکسیونرهای ارت،همانند‌قسمت 230 کیلوولت پست می‌باشد.v   سکسیونر سرخط با هردو کلیدمربوط به آن(که ارتباط خط را با باس‌بارها برقرار می‌کند)و همچنین با سکسیونر ارت خط اینترلاک دارد، بدین صورت که تا این کلیدها قطع نشوند و همچنین سکسیونر ارت خط باز نباشد،سکسیونر سرخط باز یا بسته نخواهد شد.v    کلیه کلیدهای 400Kv برای وصل شدن، با حالت باز سکسیونرهای طرفین خود، اینترلاک دارند، همچنین تا کلیدها قطع نشود،سکسیونرهای طرفین آن‌ها،اجازه باز یا بسته شدن ندارند.(در شرایط فرمان از اتاق کنترل)v   اینتر لاکهای باز کردن سکسیونر ترانس، به منظور قطع ترانس، عبارتند از:

-    قطع کردن کلید ورودی به باس‌بار230Kv 

-    قطع کردن کلید 20Kv ورودی به ترانس ز(G.T) 

-    قطع کردن کلیدهای باس‌بار ترانس (کلیدهای ارتباط دهندة ترانس‌ به باس‌بار)v

اینترلاکهای بستن سکسیونر ترانس، به منظور وصل ترانس، عبارتند از:

-    بازبودن سکسیونر ارت ترانس

-   بازبودن سکسیونر ارت شینه های 20Kv ورودی  به کلید20Kv 

-   قطع بودن کلید ورودی به باس‌بار230Kv   قطع بودن کلید 20Kv ورودی به ترانس زمین(G.T)قطع بودن کلیدهای باس‌بار ترانس (کلیدهای ارتباط دهندة ترانس‌ به باس‌بار)  

v   اینترلاک باز کردن  و یا  بستن سکسیونر ارت ترانس، باز بودن سکسیونر ترانس است.v   اینترلاک باز و بسته کردن سکسیونر ارت شینه های 20Kv ورودی به کلید20Kv ،قطع کلید 20Kv  می باشد و کلید مربوطه نیز در صورت باز بودن این ارت ،قادر به  وصل شدن است.v   تا سکسیونر راکتور باز نباشد،سکسیونر ارت راکتور،قادر به باز یا بسته شدن نیست.v سکسیونر‌‌راکتور،با‌سکسیونرارت‌راکتوروهمچنین‌سکسیونرسرخط‌مربوطه(سکسیونر سر خطی که شامل راکتور است)  اینترلاک دارد، بدین صورت که؛ تا زمانی‌که سکسیونر ارت راکتور و سکسیونر سر خط مربوطه باز نباشند، سکسیونر راکتور اجازة باز یا بسته شدن، ندارد.در برخی مواردخاص، مثلا موقعی که به کلید فرمان قطع داده‌ایم، ولی  یکی از پلهای کلید قطع نشده است و در این حالت کلید فرمان وصل هم نمی‌گیرد(برای بازگشت به حالت اولیه)، برای جلوگیری از آسیب رسیدن به کلید و همچنین رفع مشکل بوجود آمده، توسط گروه تعمیرات اینتر لاک حالت باز شدن سکیونرهای طرفین کلید،  توسط سلکتور به خصوصی، بای‌پاس شده و با باز شدن سکسیونرهای مربوطه،کلید از سیستم ایزوله می‌شود.

 


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی

مدارهای الکتریکی : عناصر مداری - مدارهای مقاومتی { روش تحلیل گره - روش تحلیل مش   ) - روش تحلیل ابتکاری - تقسیم ولتاژ - تبدیل منابع - توان - تقارن   }

مدار معادل { مدار معادل تونن - مدار معادل نورتن - مقاومت معادل - اتصال دوشبکه   }

روابط مداری و تبدیلات { ستاره و مثلث - پل و تستون - منابع جریان سری با عنصر و منبع ولتاژ موازی با عنصر   }

توابع تحریک مداری { مفاهیم کلی ریاضی - پله - ضربه - شیب   }

سلف و خازن { روابط خازن - روابط سلف   }

مدارهای مرتبه اول { انواع پاسخ - مفهوم ثابت زمانی و روابط آن - سیگنالهای پیوسته - رابطه صفر و رابطه بی نهایته - رابطه طلایی (فرار از معادله دیفرانسیل  ) }

مدارهای مرتبه دوم { معرفی مفهوم معادله دیفرانسیل - ضریب میرایی و فرکانس تشدید - ضریب کیفیت - انواع پاسخ - حالتهای مختلف پاسخ ورودی صفر - رابطه صفره و رابطه بی نهایته در مدار مرتبه دوم   }

اعداد مختلط و فازور { معرفی تبدیلات محاسبات - مفهوم فازور و روابط ریاضی   }

تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی { مفهوم حالت دائمی سینوسی - امپدانس و ادمیتانس (و عینک مشهور) - حالتهای مختلف برای امپدانس یک مدار - مدار معادل تونن و نورتن در حالت دائمی سینوسی - روابط مداری در حالت دائمی سینوسی - تحلیل مدار در حالت دائمی سینوسی   }

تشدید { مفهوم - محاسبه فرکانس تشدید در حالت کلی - ماسبه فرکانس تشدید در حالتهای خاص   ( RCL سری و موازی ) – نکات خاص در تشدید   }

فیلتر و تابع شبکه { مفهوم و کاربرد پاسخ فرکانسی - نگاهی گذرا به فیلترها و انواع فیلترها - عرض باند و ضریب کیفیت - فیلترهای خاص ( مرتبه اول و مرتبه دوم   ) }

توان در حال دائمی سینوسی { توان مختلط ( اکتیو - راکتیو - ظاهری ) - مثلث توان - ضریب توان در مدارهای مختلف - روابط خاص برای محاسبه توان حقیقی و مجازی- اصلاح ضریب توان شبکه - روابط توان و انرژی در حالت کلی و حالات خاص   }

قضیه انتقال توان ماکزیمم (مچینگ { حالت کلی ( هر دو مختلط ) - یکی مختلط ، یکی اهمی ( حالت خاص ) – هردو اهمی ( حالت ویژه   ) }

مدارهای با القای متقابل ( تزویج ) { مفهوم و تفاوت روابط در حالت سلفهای مجرد و متاهل – علامت M ( شصت دست راست و قرارداد نقطه ) - انرژی در حالت تزویج – به هم بستن سلفهای تزویج و یافتن zeq و leq - تحلیل مدارهای شامل سلفهای تزویج }

ترانسفورماتور { مدار معادل و حالت ایده آل - خواص ترانسفورماتور و روابط آن و علامت M - انتقال در ترانسفورماتور }

مقدار متوسط و مقدار موثر { روابط کلی و نحوه محاسبه - در توابع خاص }

دوقطبی ها { مفهوم یک قطبی و دوقطبی - پارامترهای امپدانس Z - پارامترهای ادمیتانس Y - پارامترهای هایبرید H - پارامترهای انتقال T - روابط و تبدیلات و ملاحظات ساده کننده }

تبدیل لاپلاس { تعریف خواص و قضایای ریاضی - قضیه مقدار اولیه و مقدار نهایی - عکس تبدیل لاپلاس - عناصر مداری در حوزه زمان و حوزه فرکانس - تحلیل مدار به کمک تبدیل لاپلاس - تطابق حوزه زمان و حوزه فرکانس }

تبدیل فوریه { مفهوم و قضایای ریاضی - سری فوریه (ضرایب سینوسها و ضرایب کسینوسها و جمله ثابت) - حالات خاص ، توابع زوج و توابع فرد }

مدارهای سه فاز { معرفی سیستم های سه فاز - تعریف پارامترهای فاز و خط - حالات ستاره مثلث و انواع اتصالات و بارها - تحلیل و محاسبات در مدارهای سه فاز - توان در مدارهای سه فاز و اثر قطع فاز }

ماشینهای الکتریکی: مغناطیس و مدارهای مغناطیسی - ترانس تک فاز - ترانس ? فاز - ماشین خطی - ساختمان ماشین های جریان مستقیم - سیم پیچی ماشین های جریان مستقیم - انواع تحریک در ماشین های

محاسبات راندمان و توان - روش های راه اندازی کنترل دور ترمز و غیره - موتورهای سه فاز - موتورهای تک فاز -

هارمونیک و گام کسری

فیزیک : یادآوری از ریاضیات و آنالیز برداری - قانون کولن و بارالکتریکی - میدان الکتریکی - شار الکتریکی - قانون گاوس و کاربردهای آن - پتانسیل الکتریکی - انرژی الکتریکی خازن - انواع خازن مقاومت الکتریکی، میدان مغناطیسی و منابع میدان مغناطیسی - شار میدان مغناطیسی - قانون القای فارادی و کاربرد آن، جریان متناوب، امواج الکترومغناطیسی، معادلات ماکسول.

الکترونیک: فیزیک نیمه هادی - دیود و ساختمان آن - مدارات دیودی - مدارات ترانزیستوری DC - ترانزیستور و تحلیل ترانزیستور ( آرایش های ترانزیستور – تحلیل AC - تقویت کننده های چندطبقه - ترانزیستور FET و تحلیل fet DC – تحلیل AC ترانزیستور FET ( آرایشهای FET ) - تقویت کننده تفاضلی - منابع جریان – تقویت کننده های عملیاتی (OPAMP ) - رگولاتور - تقویت کننده های قدرت (Power Amp) - فیدبک - بوت استراپ و قضیه میلر - فرکانس قطع

تکنولوژی کارگاه برق : تولید انرژی الکتریکی - کابل - کلیدهای دستی و اتوماتیک - مدارهای فرمان - نقشه های مدارهای فرمان - نمونه های نقشه ها برای موتورهای ? فاز - عیب یابی با کنتاکتور - ترانس - سیم پیچی ترانس با جدول و منحنی - محاسبه ترانس با چند سر - اتوترانس و ترانس جوشکاری - تجدید سیم پیچی موتورهای جریان متناوب - ترسیم نقشه های سیم پیچی موتورهای جریان متناوب - تغییر سیم پیچی موتورهای جریان متناوب - سیم پیچی موتورهای جریان مستقیم ( سیم پیچی آرمیچر ) - عیب یابی موتورهای الکتریکی

دیجیتال : مبنای اعداد و کدها - جبر بول - جدول کارنو - مدارات ترکیبی - تکنولوژی ساخت گیت ها - مدل کلیدی - مدارات ترکیبی خاص - مدارات ترتیبی - حافظه ها و ثبات ها - شمارنده ها و مقسم فرکانس – ضمائم

ابزار دقیق : کلیاتی در مورد اندازه گیری ها، مبدل ها، انتقال دهنده ها - طراحی عمومی سیستم های ابزار دقیق - اصول کار سوئیچ - مکانیزم کلیدها - میکروسویچ - اصول و کاربرد حس کننده های مجاورتی - حس کننده های نوری - حسگرهای حرارت - حسگر های مکانیکی فشار - حسگرهای الکتریکی فشار - لودسل و گیج سنج - حسگرهای موقعیت جهت فاصله و حرکت - حسگرهای رطوبت چگالی لزجت - اندازه گیری دبی سیالات - اندازه گیری سطح موثر درون مخازن - آشنایی با استانداردها و علائم نقشه خوانی در ابزار دقیق

 


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی

انواع تست های ترانس ولتاژ


تست های ترانس ولتاژ بسیار متنوع است اما در محل پست و بعد از نصب ترانس ، تستهایی که بروی آن برای بررسی صحت کار آن انجام میشود به قرار زیر است:
1 – تست مقاومت عایقی ترانس ولتاژ :
تست عایقی را با دستگاه میگر انجام می دهیم ، در این تست مقاومت عایقی بین قسمتهای مختلف ترانس را بررسی نموده و نتایج را ثبت می کنیم . اولین تست عایقی ، برسی میزان مقاومت بین اولیه ترانس با زمین است . در ترانسهای ولتاژ خازنی احتیاجی به باز نمودن سر زمین شده در انتهای سیم پیچ اولیه نیست ، اما در ترانسهای ولتاژ اندوکتیو حتماً باید سر زمین شده در انتهای سیم پیچ اولیه را باز نمود و تست را انجام داد . در این تست ، پراب مثبت را به اولیه سیم پیچ زده و پراب منفی دستگاه میگر را با زمین وصل میکنیم و با ....
اعمال ولتاژ 5 کیلو ولت ، نتیجه را بررسی میکنیم . در این تست هم همانند تستهای میگر قبلی باید برای هر کیلو ولت مقاومتی برابر یک مگا اهم داشته باشیم .در ترانسهای اندوکتیو پراب مثبت دستگاه میگر را میتوان به ابتدا و یا انتهای سیم پیچ اولیه متصل نمود و تست را انجام داد .
بعد از تست اولیه ، با انتخاب رنج یک کیلو ولت دستگاه میگر ، ثانویه ترانس را تست می کنیم . در این مرحله هم نباید سری از سیم پیچ ثانویه در ( در همه کور ها ) زمین باشد . در تست میگر احتیاجی به زماندار بودن مده=ت تست نیست و با ساکن شدن تقریبی میزان عایقی نشان داده شده توسط دستگاه ، میتوان نتایج را ثبت نمود .مرحله سوم تست میگر ، بررسی عایقی بین اولیه و ثانویه ترانس ولتاژ است که نسبت عایقی بین این دو سیم پیچ را با اعمال ولتاژ 5/2 کیلو ولت ، انجام میدهیم . این تست در دستور کار نبوده و تنها برای اطمینان بیشتر انجام میشود .
2 – تست نسبت تبدیل ترانس ولتاژ :
در این تست به بررسی نسبت ولتاژ اعمالی به اولیه و ولتاژ قرائت شده در ثانویه می پردازیم . بدین منظور منبع ولتاژ متناوب را به اولیه ترانس ولتاژ متصل کرده ( در این حالت باید انتهای سیم پیچ اولیه زمین باشد ) و با اعمال ولتاژ، ولتاژ القا شده در ثانویه را با ولت متر دیجیتال دقیق اندازه گیری کنیم .
بسته به نوع و توان منبع ولتاژ هر چه بتوان ولتاژ را بطور خطی بالا ببریم و اندازه گیری را در ولتاژ ها مختلف بسنجیم ، بهتر میتوان به صحت عملکرد ترانس پی برد . اندازه گیری ولتاژ ثانویه را همزمان برای تمامی کورها انجام می دهیم .
3 – تست پلاریته ترانس :
در این تست به بررسی پلاریته ترانس می پردازیم و با اعمال ولتاژ به اولیه ترانس ، با دقت در اتصال پلاریته منبع ولتاژ مستقیم ( یعنی سر مثبت منبع به ابتدای سر اولیه ) ولتاژی در حدود 12-6 ولت را به ترانس تزریق کرده و با یک ولت متر آنالوگ ( یا گالوانومتر ) در ثانویه به بررسی پلاریته می پردازیم. بدین منظور سر مثبت ولت متر ( پراب قرمز ) را به ترمینالهای 1 a   یا 2a 
  وصل کرده و سر دیگر ( پراب مشکی )ولت متر را به انتهای سیم پیچ ثانویه وصل میکنیم و حرکت عقربه را بررسی میکنیم . در لحظه وصل مدار به اولیه باید ولتمتر آنالوگ به مدار ثانویه وصل شده باشد و در حالت درست پلاریته ، عقربه ولت متر حرکتی به سمت جلو خواهد داشت .
4 – تست قدرت ترانس ( Burden
) :
در این تست به بررسی میزان قدرت ترانس می پردازیم تا میزان توان ترانس را در حالتی که تجهیزات حفاظتی و اندازه گیری به آن وصل شده اند را اندازه گیری کنیم .
میزان توان یک ترانس را بر حسب ولت آمپر بروی پلاک ترانس درج می کنند .در این تست با اعمال ولتاژ ( بطور مثال 220 ولت برای ترانسهای ولتاژ تک فاز ) به اولیه و سنجش مقدار جریان و ولتاژ در ثانویه به بررسی ترانس می پردازیم . مقدار ولتاژ و جریان در ثانویه را در زمانی که کلیه فیوزها ومدارات بسته شده اند و شرایط آماده به کار ترانس مهیاست را در هم ضرب کرده و با مقایسه با توان نامی ترانس ، میزان قدرت ترانس را می سنجیم.
5 – تست مقاومت سیم پیچ :
از نام این تست دقیقاً مشخص است به چه منظور انجام میشود . مدارات این تست هم دقیقاً مانند اندازه گیری مقاومت سیم پیچ در ترانس جریان است و به روشهای مختلف قابل اندازه گیری است و نکته مهم در این تست دمای محیط است که باید ثبت شود و پس از لحاظ قرار دادن ضرایب تصحیح مقدار مقاومت سیم پیچ محاسبه شود
 

 


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی
کلیدها:کلیدهای اتوماتیک علاوه بر موارد فوق نسبت به فیوزها و کلید- فیوزها دارای مزایای زیر می باشند :

کلید خودکار پس از قطع مدار در اثر جریان زیاد و یا هر عامل دیگری بلافاصله مجددا آماده بهره برداری می باشد.

با کمک کنتاکتهای فرعی که در آن تعبیه شده می توان وضعیت کلید را در هر حالت (قطع، وصل یا وقوع خطا) توسط سیگنال تعیین و در اطاق فرمان منعکس کرد.

ساختمان این کلیدها بگونه ای است که اگر کلید را بر روی یک مدار اتصال کوتاه شده ببندیم، در ضمن عمل بسته شدن، رله اضافه جریان کلید بسرعت وارد عمل شده و مدار را قطع می کند.- کلیدهای فشار ضعیف :

از انواع کلیدهای فشار ضعیف می توان به کلیدهای زیراشاره کرد:

- کلیدهای اتوماتیک کمپکت(Moulded case circuit breaker:M.C.C.B)

- کلیدهای اتوماتیک هوایی(Air circuit breaker:A.C.B)

- کلیدهای مینیاتوری(Miniature circuit breaker:MCB)

- کلیدهای حافظ موتور(Motor protection circuit breaker:M.P.C.B)

- کلیدهای محافظ جان(Residual current circuit breaker:R.C.C.B )-کلید اتوماتیک و کلید غیر اتوماتیک:ابتدا لازم است بدانیم کلیدهای اتوماتیک با کلیدهای غیر اتوماتیک چه فرقی دارند،کلیدهای اتوماتیک به کلیدهایی گفته میشود که دارای رله هستند و هر کدام برای کاربردهای مخصوصی مورد استفاده قرار میگیرد بطور مثال کلیدهای اتوماتیک هوایی دارای رله های بسیار هوشمندی هستند واین رله ها از نوع رله های الکترونیکی هستند،اما کلیدهای غیر اتوماتیک کلیدهایی هستند که صرفا"برای قطع و وصل مورد استفاده قرار میگیرد و فاقدرله میباشند بطور مثال کنتاکتور یک تجهیز غیر اتوماتیک است که برای قطع و وصل های گوناگون با کاربردهای مختلف یک مشخصه ای دارد مثلا"کنتاکتور AC3 برای بارهای القایی است.

*بیشترین توسعه ای که روی کلیدهای فشار ضعیف انجام میدهند رویcurrent limiting است که هر چه این خاصیت بیشتر شود کلید گرانتر میشود.این خاصیت مستقیما"به زمان قطع کلید بستگی دارد.

*معمولأ در کاتالوگ کلیدهای فشار ضعیف دو مشخصه فنی به نامهای Icu و Ics مشخص شده اند که دانستن مفهوم آنها در انتخاب کلید مهم است.

: Icu جریان اتصال کوتاهی که کلید تنها یکبار بدون انکه آسیبی ببیند قادر به قطع آن می باشد و برای دفعات بعدی نیاز به تعمیر و سرویس و یا تعویض دارد.

: Ics جریان اتصال کوتاهی که کلید به دفعات قادر به قطع آن می باشد بدون اینکه آسیبی ببیند و یا نیاز به تعمیر و یا تعویض پیدا کند.

بحث اتصال کوتاه در استاندارد IEC60974-2 دارای دو Category میباشد:

Category 1 :در این نوع، کلیدها بدون رنج اتصال کوتاه هستند و به ازای اتصال کوتاه لازم است مورد بازبینی قرار گیرند.

Category2:در این نوع، کلیدها یک مدت زمان کوتاه برای تحمل جریان اتصال کوتاه دارند و این قضیه به Current Limiting وسیله بستگی دارد.

در نوع دوم حفاظت و سلامت تجهیزات بهتر از نوع اول است.- کلیدهای اتوماتیک کمپکت(( Molded Case Circuit Breaker (MCCB) :

Iu جریان دایم ، نرم این کلیدها از160A تا 1600A است اما این کلیدها حداکثر تا 3200A ساخته می شوند. فریم این کلیدها با افزایش جریان نامی آنها بزرگ می شود. بطور مثال کلیدهای کمپکت ساخت شرکتABB،تیپ Isomax ان از 125A تا 3200A ساخته میشود.- کلیدهای هوایی : ((Air Circuit Breaker(ACB):

این کلیدها از انواع دیگری از کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف هستند که در آن آمپراژ بالا مورد استفاده قرارمی گیرند. حد بالای جریانی این کلیدها تا 6300A می باشد.Iu جریان دایم ، نرم این کلیدها از630A تا 16300A است مورد مصرف این کلیدها عمدتأ در ورودی تابلوها

می باشد که هم جریان بالایی دارد و هم برقراری Selectivity کامل بین کلیدهای ورودی و کلیدهای خروجی که معمولأ از نوع کمپکت می باشند ضروری است.

کلیدهای هوایی دارای رله هایی که در داخل خود کلید جاسازی شده اند(Built-in) می باشد. ویژگی این رله ها خاصیت تاخیری یا Time Delay آنهاست که عنصر اصلی در تامین Selectivity از طریق صدور فرمان قطع با تاخیر می باشند. (Selectivity همان پدیده تقدم قطع در خروجیها نسبت به ورودی هاست. به این معنی که اگر خطایی در یک فیدر خروجی رخ داد، ابتدا کلید خروجی قطع شود و تنها در صورت تداوم خطا روی مدار و عمل نکردن کلید خروجی، کلید ورودی با تاخیر کل تابلو را بی برق می کند. اهمیت این موضوع در این است که در صورت وقوع خطا در یکی از خروجیها کل تابلو بی برق نشود.)

یادآوری : استفاده از کلیدهای کمپکت در هر دو مدار خروجی و ورودی در تابلو حتی اگر کلید ورودی دو سایژ بالاتر از بالاترین سایز کلید در خروجیها انتخاب شود، تنها در محدوده کوچکی از جریان اتصال کوتاه، Selectivity را تامین می کند و به هر حال Selectivity کامل بدست نمی دهد.

- کلیدهای مینیاتوری((Miniature Circuit Breaker (MCB) :

از انواع کلیدهای فشار ضعیف که معمولأ در جریانهای پایین و در تابلوهای روشنایی وتاابلوهای توزیع با توان کم و یا جهت حفاظت مدارات کنترل و فرمان تجهیزات و تاسیسات برقی مورد استفاده قرار می گیرد. جریان قطع اتصال کوتاه این کلیدها معمولأ چندان بالا نیست.حداکثر جریان مورد استفاده با کلید مینیاتوری 100A است و همینطور جریان قطع اتصال کوتاه این کلیدها بصورت نرم 10KA و حداکثر 25KA است.این کلیدها دارای دو نوع کاربرد صنعتیIEC60947 وکاربرد مسکونیIEC60898 هستند.ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی

شرح

نوع چرخه کاری

نوع

شماره

عملکرد در بارثابت ومدت زمان کافی برای رسیدن به تعادل گرمایی

کارمداوم

S1

  1

کارکرد دربارثابت درزمان معین کمترازمیزان لازم برای رسیدن به تعادل گرمایی  ,  که پس ازآن استراحت به دستگاه داده میشودبرای رسیدن دمای دستگاه به دمای خنک کننده.

کار موقت

S2

2

توالی چرخه های کاری برابر, که هرکدام شامل دوره کاربری دربارثابت ویک وقفه (بدون اتصال به برق)میباشد.برای این نوع کاربری جریان استارت تاثیرعمده ای برافزایش دماندارد.

کاردوره ای موقت

S3

3

توالی چرخه های کاری برابر, که شامل دوره های عمده استارتینگ میشود.دوره ای زیربارثابت و با وقفه دوره ای.

کاردوره ای موقت با استارت

S4

4

توالی چرخه های برابر,که شامل دوره ای از استارت ودوره ای ازکاربری دربارثابت شده که بدنبال آن ترمزی سریع ودوره استراحت میباشد.

کاردوره ای موقت

با ترمزالکتریکی

S5

5

توالی چرخه های کاری برابر, که شامل دوره ای ازکاربری دربارثابت ودوره کاربری ای درحالت بدون بارمیباشد.دراین نوع دوره استراحت وجود ندارد.

عملکردمداوم کاردوره ای

S6

6

توالی چرخه های کاری برابر, که شامل دوره ای ازاستارت,دوره ای ازکاردربار ثابت وبدنبال آن باترمزالکتریکی همراه است.این نوع دوره استراحتی ندارد.

عملکردمداوم کاردوره ای

با ترمزگیری الکتریکی

S7

7

توالی چرخه های کاری برابر, که دربارثابت که سرعت چرخش آن از قبل معین شده است کارمی کند وبدنبال آن دوره های کاربری دربارثابت دیگری باسرعتهای چرخش متفاوت است(کاربریe.g).دوره استراحت نداشته وبرای رسیدن به تعادل گرمایی دوره کاری بسیارکوتاه است.

عملکردمداوم کاردوره ای

با باروابسته و سرعت متغیر

S8

8

عموما کاری با باروسرعتی که بصورت غیرخطی درمحدوده مجاز تغییرمی کنند.این کابری شامل اضافه بارهای متناوب است که گاهی از ظرفیت تکمیل فراتر میروند.

کاربا بارغیر دوره ای

و سرعتهای متنوع

S9

9

 


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی

 

اصولا بر روی پلاک یک موتور اطلاعات زیر آمده است من در اینجا اصطلاح و معنی هر کدام از  آنها را آورده ام :

 

 

شرح

اصطلاح

ولتاژ اسمی پایانه

Volts

جریان تغذیه ظرفیت تکمیل اسمی

Amps

خروجی اسمی موتور

H.P.

سرعت اسمی در حالت ظرفیت تکمیل موتور

R.P.M

فرکانس تغذیه مجاز

Hretz

ابعاد فیزیکی خارجی موتور طیق استاندارهای NEMA

Frame

حالت بار موتور  ,  کوتاه مدت, دوره ای, مداوم ...

Duty

تاریخ ساخت.

Date

کلاس ایزولاسیونی که برای ساختمان موتوربکاررفته است.این مورد بیشینه حد دمای پیچه موتور را مشخص می کند.

Class Insulation

این موردمشخص میکند که موتور به کدام کلاس طراحی NEMA متعلق است.

NEMA Design

فاکتوری است که مشخص میکندموتور میتواند چقدر بیشتر از ظرفیت تکمیل اضافه بار داشته باشد.

Service Factor

بازده کاربری موتور در ظرفیت تکمیل.

NEMA Nom

Efficiency

تعداد فازهای استاتور موتور را مشخص می کند.

PH

تعداد قطبهای موتور را مشخص می کند.

Pole

استاندارد ایمنی موتور را نشان میدهد.

 

مشخص میکندکه پیچه های موتور بصورت Y متصل شده اند یا دلتا.

Y

 


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی

این موتور به کار خود ادامه می دهدتا هنگامی که بسوزد . اگر یک موتور در یک مدت زمانی در معرض سطوحی از گرما ی داخلی یا خارجی باشد که برای تخریب عایق بندی سیم پیچ ها کفایت می کند خراب خواهد شد و می سوزد .

یک راه حل این مسئله می تواند عبارت باشد از نصب یک موتور بزرگتر که ظرفیت آن بیش از مقدار عادی اسب بخار مورد نیاز است .این مسئله خیلی عملی نیست زیرا علاوه بر بار های اضافی دلایل دیگری برای داغ شدن موتور وجود دارد یک موتور در سرمای زمستان نسبت به گرمای تابستان یک اقلیم گرمسیری سرد تر کار می کند . یک دمای هوای زیاد اطراف (دمای محیط ) همان اثر شارش جریان بیش از حد عادی از یک موتور را دارا است . این ( دما ) متمایل  به تخریب عایق بندی سیم پیچی های موتور است .

دمای بالا محیط از تهویه ضعیف موتور به وجود می آید . موتورها باید از گرمای خود خلاص شوند از اینرو باید از هر مانعی برای این جریان پرهیز نمود . جریان های هجومی بالا ناشی از راه اندازی در موتور گرمای زیادی تولید می کنند . همین مطلب در مورد راه اندازی بار های سنگین درست است . چند علت مرتبط دیگر وجود دارند که در موتور ها ایجاد گرما می کنند ، مانند عدم موازنه ولتاژ ، ولتاژ کم و تکفاز شدن . به علاوه هنگامی که عضو چرخشی موتور نچرخد (وضعیتی که به نام روتور قفل شده) گرما ایجاد می شود .

 حفاظت ایده آل اضافه بار موتور المانی است است با خواص حس کنندگی جریان که شبیه به منحنی گرمایش موتور است . این وسیله هنگامی که موتور از بار کامل تجاوز نماید اقدام به باز کردن مدار موتور می نماید .

عملکرد دستگاه محافظ زمانی ایده آل است که موتور مجاز به حمل اضافه بار های کوچک کوتاه و بی ضرر باشد ، ولی در صورتی که اضافه باری زیاد به طول انجامد سریعا از خط قطع می شود . فیوز های دو جزئی یا تاخیر زمانی می توانند حفاظت اضافه بار موتور را فراهم نمایند ولی این عیب را دارند که غیر قابل تجدید هستند و باید تعویض شوند .

یک رله ی اضافه بار به سویچ مغناطیسی افزوده می شود .اکنون آن سویچ یک استارتر موتور خوانده می شود . مجموعه ی رله ی اضافه بار قلب حفاظت از موتور است . موتور نمی تواند کاری بیشتراز آنچه رله ی اضافه بار اجازه می دهد انجام دهد. رله ی اضافه بار مانند فیوز دو جزئی مشخصاتی داردکه در زمان راه اندازی و در مدت زمان شتاب گیری ، هنگامی که جریان هجومی کشیده می شود به آن اجازه ی کار می دهد . با این همه هنوز هم هنگامی که موتور کار می کند در مقابل اضافه بار کوچک بیش از بار کامل حفاظت کامل به عمل می آورد . رله اضافه بار بر خلاف فیوز ها می توانند ریست شوند . این رله ها بی نیاز به تعویض می توانند در مقابل چرخه های مکرر قطع و ریست دوام بیاورند . تاکید می شوند که رله اضافه بار در مقابل اتصال کوتاه کاری نمی کند . این وظیفه ی تجهیزات حفاظتی اضافه جریان حفاظتی مثل فیوز ها و  مدار شکن ها است که عموما در داخل محفظه سویچ قطع کننده قرار می گیرد .

جریا ن کشیده شده توسط یک موتور معیار راحت و دقیقی از بار موتور و گرمایش موتور است . از این رو کنترل کننده در معرض همان دمای محیطی موتور قرار می گیرد نسب می شود  .

ترجمه : میلاد طاهری


ارسال شده در توسط میلاد طاهری-آرش کاویانی
<      1   2   3      >